Firma Pfleger spracováva Vaše osobné údaje, potrebné pre riadny výkon svojej činnosti (ďalej aj ako "Osobné údaje").
Vaše Osobné údaje spoločnosť Pfleger spracúva len pre nižšie uvedené účely a na základe týchto právnych základov:
plnenie zmluvy (ďalej tiež ako "Zmluva")
Osobné údaje budú spoločnosťou Pfleger poskytnuté týmto tretím osobám:
osobám poskytujúcim spoločnosti Pfleger, zaistenie dopravy. Zásilkovna a Slovenská pošta, INTI, DPD, PPL, GEIS.
pre účel plnenia zmluvy tiež účtovné, a to konkrétne pani: Ing. Bazalová Ivana, Loučky 231, Odry, 74236 (IČO: 47199059)
pre účel plnenia zmluvy tiež môžu byť poskytnuté externý advokátskej kancelárii;
smartsupp.com s.r.o. DIČ CZ03668681

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP.
Osobné údaje budú spoločnosťou Pfleger spracovávané po dobu trvania zmluvy, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností spoločnosti, podľa platných právnych predpisov najdlhšie však 10 rokov od jej ukončenia. Informácie uchovávané na základe udeleného súhlasu budú spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.
V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov máte tieto práva:
Právo na prístup k Osobným údajom v spoločnosti Pfleger, čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie spoločnosti Pfleger, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvý poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže spoločnosť Pfleger požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať spoločnosť Pfleger o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.
Právo na vymazanie Osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť Pfleger musí vymazať Vaše Osobné údaje ak (I) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (II) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie (III) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie (IV) spracovanie je protiprávne alebo (V) to ukladá zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyrieši sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne ak (I) popierate presnosť Osobných údajov, (II) spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania Osobných údajov chcete ich spracovanie iba obmedziť, (III) spoločnosť Pfleger už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy áno (IV) alebo ak Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6., spoločnosť Pfleger môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vašim súhlasom , prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
Právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Pfleger so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, máte právo, aby naša spoločnosť tieto údaje odovzdala inému správcovi.
Právo namietať proti spravovaní Osobných údajov, čo znamená, že môžete u spoločnosti Pflegerpodat písomnou či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov, čím spôsobíte, že spoločnosť Pfleger Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.
Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môžete uplatniť u spoločnosti Pfleger buďto písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailovej adrese info@levnestribro.cz
Ďalej máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov na adrese: www.uoou.cz.
Poskytnutie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy je požadované z dôvodu, že sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, prípadne ich poskytnutie vyžaduje zákon. Dôsledkom neposkytnutie údajov môže byť nepodpísanie zmluvy.
Na základe spracúvaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaní, ani na profilovanie.
V prípade, že bude spoločnosť Pfleger chcieť užívať osobné údaje na iný účel, než ktorý je stanovený v tejto informačnej doložke, bezodkladne vám poskytne informáciu o tomto inom účele a ďalšie informácie uvedené v tejto doložke.
cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?
Kľúčové (funkčná) cookies - bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže vám napríklad miznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený,
Analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií (Google Analytics). Podľa nich sa snažíme internetový obchod zlepšovať, aby s ním boli používatelia spokojnejší.
Trackovací a remarketingové - pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
Konverzný - slúži na vyhodnotenie ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na web dostávajú.
Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies.

Ako zamedziť ukladanie cookies?

Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.

Žiadna položka